Sylwadau Myfyrwyr

Enw: Abdullah Alfairouz

Cymhwyster: MA TEFL (Dysgu Saesneg fel Iaith Dramor)

Y Sefyllfa Bresennol:Iaith Saesneg yng Ngholeg Technoleg, Campws Unayzah, Sawdi-Arabia

Yr hyn oedd ganddo i’w ddweud “Roedd astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn bleser enfawr ac yn un o’r penderfyniadau gorau dw i wedi’i wneud yn fy mywyd. Aeth y rhaglen MA TEFL â fi at lefel arall o ddysgu – lefel sy’n cyfuno dyfnder a chyffro ar yr un pryd. Yn y rhaglen hon, dysgais i am y rhan fwyaf o theorïau sy’n gysylltiedig ag addysgu iaith a sut i’w defnyddio, sydd wedi fy ngalluogi i arsylwi delwedd fwy cynhwysfawr o sut y dylid dysgu’r Saesneg. Ar ben hynny, helpodd rhannau ymarferol y rhaglen hon i mi fagu hyder a bod yn barod i gychwyn yn y maes addysgu hwn. Ces i lawer o gyfleoedd proffesiynol drwy’r radd MA TEFL. Bellach, dw i’n gweithio fel hyfforddwr iaith Saesneg amser llawn yn y Gorfforaeth Hyfforddiant Technegol a Galwedigaethol (TVTC) yn Sawdi-Arabia.

 

 

Enw: Mary Ritchie

Cymhwyster:MA TESOL, 2017

Sefyllfa Bresennol:  Addysgu rhyddlaw

Yr hyn oedd ganddi i’w ddweud:“Roedd yn fraint i mi astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Alla i ddim â’i gymharu â’m gradd israddedig ym Mhrifysgol Glasgow. Efallai ar lefel israddedig nad oeddwn i’n ddigon aeddfed i werthfawrogi’r fraint o allu astudio. Fodd bynnag, y tro hwn, roeddwn yn ymwybodol iawn o’r cyfle roeddwn i’n ei gael.Roedd y gefnogaeth o’r darlithwyr yn rhagorol. Roeddent yn trin y myfyrwyr â pharch ac yn ein hannog yn fawr iawn i ymchwilio’n annibynnol, gan roi’r holl gefnogaeth i ni a oedd ei hangen. Roeddwn i’n dwlu ar y darlithoedd.Byddwn yn argymell yr MA ym Mhrifysgol Abertawe i unrhyw un yn fawr iawn. Roeddwn i’n dwlu ar fy amser yno ac yn gweld ei eisiau. Mae gwneud y cwrs wedi cynyddu fy hyder wrth addysgu Saesneg, a dw i’n gweld eisiau nifer o’r myfyrwyr Tsieineaidd sy’n astudio cyrsiau Safon Uwch.Gan fod Abertawe’n Ddinas Noddfa yn y DU, mae’r cyfleoedd i helpu eraill ac addysgu Saesneg i geiswyr lloches a ffoaduriaid yn ddiddiwedd.Felly, dw i’n gyffrous am y dyfodol ac yn edrych ymlaen at y cyfleoedd sydd i ddodd.”  Cliciwch yma os hoffech ddarllen rhagor am brofiad Mary ar MA TESOL.

 

Enw: Mike Kettle

Cymhwyster: MA in TESOL, 2018

Sefyllfa Bresennol: English Language Instructor at Kanda University of International Studies, Chiba, Japan.

Yr hyn oedd ganddo i’w ddweud: Yn 2017, cofrestrais ym Mhrifysgol Abertawe am drydydd tro i ennill gradd Meistr mewn dysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill (TESOL) oherwydd gall y cymhwyster hwn agor drysau newydd i gyfleoedd sydd hyd yn oed yn gyfoethocach. I ddechrau, dewisais Brifysgol Abertawe oherwydd y profiadau gwych roeddwn i wedi eu cael yma yn y gorffennol, ond dysgais hefyd fod statws uchel iawn gyda’r MA TESOL ymhlith sefydliadau rhyngwladol. Wir i chi, ychwanegodd cynnwys y cwrs a chefnogaeth y gyfadran fewnwelediad academaidd craff i’m profiadau blaenorol gan roi nid yn unig mwy o hyder i mi, ond set hollol newydd o ffyrdd i ddatblygu fy ngyrfa’n gyflym iawn. O fewn dau ddiwrnod o gyflwyno fy nhraethawd estynedig ym mis Medi 2018, mae’r MA wedi arwain at gyfleoedd unigryw, gan gynnwys cyfweliadau â phrifysgolion breintiedig yn Siapan a sefydliadau Awyrofod yn Sawdi-Arabia.  Ar ben yr hyder a’r dulliau newydd, helpodd y cwrs i mi fireinio fy nghymeriad. Mae hyn oherwydd bod y safonau a ddisgwylir gan ein darlithwyr yn uchel.  Maen nhw’n disgwyl ansawdd ac yn darparu cefnogaeth wych i fyfyrwyr sy’n fodlon ymgymryd â’r her.  Hoffwn gau drwy fynegi diolchgarwch a gwerthfawrogiad calonnog i’r gyfadran MA TESOL am eu cefnogaeth a’u harweiniad.  Unwaith eto, mae wedi bod yn agoriad llygad 🙂  Cliciwch yma os hoffech ddarllen rhagor am brofiad Mike ar MA TESOL.

 

css.php