Ble maen nhw nawr? Cyfweliad gyda Rhiannon Bayes

Graddiodd Rhiannon o’r Adran Ieithyddiaeth Gymhwysol yn ddiweddar gyda 2:1 mewn Saesneg. Cwrddais i â hi ar ôl ei diwrnod cyffrous i sgwrsio am ei bywyd academaidd ym Mhrifysgol Abertawe a’r hyn y byddai’n ei wneud nawr.

ALB: Dywedwch ychydig amdanoch chi, ar gyfer ein darllenwyr.

RB: Er i mi gael fy ngeni yn Lloegr, symudais i Gymru pan oeddwn i’n 7 oed a chefais fy magu yn Abertawe felly roeddwn i eisoes yn hen gyfarwydd â’r ardal, gan fy mod i wedi byw yma ers 13 mlynedd. Roedd gennyf lawer o ffrindiau a theulu yno.

Yn wreiddiol, dechreuais i radd gydanrhydedd BA mewn Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill gydag Eidaleg; ces i fy nenu at y radd Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill gydag Eidaleg oherwydd bod hwn yn gyfuniad eithaf unigryw. Fodd bynnag, newidiais fy ngradd i raglen Saesneg anrhydedd sengl yn y pendraw. Roedd yr adran yn barod iawn i’m helpu, gan hwyluso’r newidiadau hyn yn unol â’m diddordebau academaidd wrth iddynt ddatblygu.

ALB: Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am eich amser ym Mhrifysgol Abertawe a’ch gradd?

RB: Yn y lle cyntaf, pan ddechreuais i’r cwrs, roeddwn i’n teimlo braidd yn bryderus ynghylch cydweddu â phawb. Fodd bynnag, drwy gwrdd â phobl yn fy modiwlau, ynghyd â thrwy weithgareddau allgyrsiol megis Côr Sioe a’m rôl fel Cynrychiolydd Myfyrwyr, sylweddolais fy mod yn aelod gwerthfawr o gymuned y coleg. Rwyf wedi cwrdd â ffrindiau gwych y gobeithiaf y byddaf yn cadw mewn cysylltiad â nhw ac rwyf wedi magu perthnasoedd proffesiynol cadarn â staff yr adran.

Mwynheais y rhan fwyaf o’m modiwlau drwy gydol fy ngradd ond roedd ambell un yn arbennig, gan gynnwys y canlynol: Ffoneteg a Ffonoleg (Blwyddyn 1), Seicoieithyddiaeth (Blwyddyn 2) a Dysgu Ail Iaith (Blwyddyn 3).

Yn ogystal â hyn, ces i’r cyfle i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil allgyrsiol yn fy mlwyddyn olaf a gynhaliwyd ar y cyd gan yr Athro Tess Fitzpatrick a Dr Alexia Bowler a bwrdd iechyd lleol. Drwy weithio ochr yn ochr â’m cyd-fyfyrwyr a’m darlithwyr, roeddwn i’n gallu ymgymryd â phrosiect ymchwil ar raddfa fach, lle bûm yn mynd i Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ar gyfer diwrnodau arsylwi ac, ar y cyd â myfyrwyr eraill, lluniom ni adroddiad a chyflwyno ein canfyddiadau, gan obeithio y byddant yn effeithio ar eu polisïau cyfathrebu.  Felly roedd yr enghraifft hon o ddefnyddio’n sgiliau ieithyddol yn y byd go iawn yn brofiad amhrisiadwy.

ALB: Gymeroch chi ran mewn cyfleoedd unigryw eraill a gynigiwyd gan Brifysgol Abertawe?  

RB: Do, cwblheais y modiwl CELTA (Tystysgrif Caergrawnt ar gyfer Addysgu Saesneg i Oedolion) yn fy ail flwyddyn fel rhan o’m gradd. Er ei fod yn heriol iawn, roedd yn brofiad diddorol ac mae ef wedi rhoi sgiliau i fi rwyf yn eu defnyddio hyd heddiw. Mae ef wedi dysgu llawer i fi am hunanhyder, cyfathrebu’n effeithiol a threfnu. 

Dechreuais i leoliad tramor am flwyddyn yn Siena yn yr Eidal ym mis Medi 2018, ond penderfynais i nad oedd hwn yn addas i fi ar hyn o bryd. Roeddwn i am ganolbwyntio fwyfwy ar ochr Saesneg fy ngradd yn Abertawe. Fodd bynnag, cyn i fi ddychwelyd, teimlais i fod Tîm Ewch yn Fyd-eang yn barod iawn i helpu, yn ofalus o’m hanghenion ac yn amyneddgar. Er y penderfynais i beidio â pharhau â’r flwyddyn dramor, argymhellwn hwn i bawb gan ei fod yn brofiad diwylliannol anhygoel ac rwy’n gwybod ei fod wedi bod yn wobrwyol iawn i’m ffrindiau sydd newydd orffen eu blwyddyn tramor.

ALB: Iawn, felly, gan eich bod wedi gorffen eich gradd, beth ydych chi’n mynd i’w wneud nawr?

Rwy’n byw yn Llundain gyda fy rhieni ar hyn o bryd ac rwyf ar fin cychwyn swydd gyda’r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Rwyf hefyd wedi cael cynnig swydd yn gweithio i’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol ond mae’r cyfnod fetio yn cymryd hyd at 18 mis, felly rwy’n pwyso a mesur ynghylch pa swydd y dylwn i ymgeisio amdani.

ALB: Waw, felly mae galw mawr amdanoch chi ar hyn o bryd?

RB: [yn chwerthin] Ymmm… efallai!

ALB: O gofio’ch bod yn chwilio am yrfa erbyn hyn, sut ydych chi’n meddwl y mae’r radd wedi’ch paratoi ar gyfer y byd gwaith? Beth yw’ch cynlluniau?

RB: Mae’r radd wedi rhoi etheg waith wych i fi, ynghyd â gwella fy sgiliau trefnu’n fawr. Rwyf hefyd yn fwy hyderus yn fy ngallu ers i fi astudio ym Mhrifysgol Abertawe oherwydd y cyfleoedd rwyf wedi’u derbyn megis CELTA, y prosiect ymchwil a’m rôl fel Cynrychiolydd Myfyrwyr. Mae fy ngallu i drefnu amser a’m sylw i fanylion wedi gwella hefyd!!

Felly, byddaf yn gweithio mewn rôl weinyddol i sefydliad llywodraeth yn y dyfodol agos. Fodd bynnag, rwy’n bwriadu cyflwyno cais i astudio MSc yn y Gwyddorau Lleferydd ac Iaith naill ai ym Mhrifysgol Coleg Llundain (UCL) neu Brifysgol Dinas Llundain.

ALB: Beth byddwch chi’n ei gofio am Brifysgol Abertawe?

RB: Byddaf yn cofio fy mod i wedi rhagori yn fy mlwyddyn gyntaf a derbyn llongyfarchiadau drwy e-bost oddi wrth yr adran ar fy llwyddiant. Yn sgîl hyn, enillais rai marciau 2:1 uchel a marciau dosbarth cyntaf yn fy ail flwyddyn a’m trydedd flwyddyn.  Byddaf yn cofio nad oedd y darlithwyr yn amhersonol nac yn hen ffasiwn wrth gyfathrebu, felly roeddwn i’n teimlo fel aelod gwerthfawr o gymuned y coleg. Hefyd, roeddent yn hawdd iawn mynd atynt ac yn barod i helpu pan oedd gennyf ymholiadau mewn perthynas â’m hastudiaethau a’m cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

ALB: A graddio? Sut oeddech chi’n teimlo ar y diwrnod mawr?

RB: Roeddwn i’n teimlo’n emosiynol oherwydd bod y bennod hon o’m bywyd yn dod i ben, ond hefyd roeddwn i’n gyffrous wrth feddwl am ddechrau’r bennod nesaf. Roedd yn braf gweld wynebau cyfarwydd gyda’i gilydd eto. 

ALB: Rwy’n cytuno! Roedd yn ddiwrnod gwych i ni oll ac roedd yn hyfryd eich gweld chi i gyd yn cerdded ar draws y llwyfan hwnnw!

ALB: Ac yn olaf, oes gennych chi unrhyw awgrymiadau i fyfyrwyr sy’n dechrau ar eu blwyddyn olaf?

RB: Mwynhewch! Bydd yr amser yn hedfan. Peidiwch â phoeni gymaint am ddyddiadau cau fel eich bod yn anghofio y gall y misoedd hyn fod y rhai olaf o’ch bywyd fel myfyriwr. Hefyd, ceisiwch drefnu opsiynau ar gyfer y cyfnod ar ôl i chi raddio ond peidiwch â rhoi pwysau ar eich hun i sicrhau ‘swydd dda’. Mae’n debygol y byddwch chi’n gweithio am y 50 mlynedd nesaf felly peidiwch â gwneud rhywbeth rydych yn ei gasáu oherwydd ei fod yn ‘edrych yn dda’ neu oherwydd bod rhywun yn dweud y dylech chi ei wneud. Ac yn olaf, byddwch yn falch ohonoch chi’ch hun. Rydych chi bron wedi cwblhau gradd ac mae hynny’n gamp enfawr! Felly, da iawn chi.

css.php