Blwyddyn Dau

Yn yr ail flwyddyn dim ond myfyrwyr sy’n gwneud graddau TESOL sy’n gwneud modiwlau gorfodol. Dylai myfyrwyr gradd anrhydedd sengl Iaith Saesneg neu Iaith Saesneg a TESOL astudio lleiafswm o 100 credyd  (5 modiwl) o’r rhestr isod. Dylai myfyrwyr cydanrhydedd astudio 60 credyd (3 modiwl) o’r rhestr isod.

ALE202: Ieithyddiaeth Gymdeithasol (TB2)

Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno myfyrwyr i faes ieithyddiaeth gymdeithasol – astudiaeth iaith mewn cymdeithas. Nod y cwrs yw gwneud myfyrwyr yn ymwybodol o’r ffyrdd niferus a chymhleth y mae dewisiadau ieithyddol yn gysylltiedig â ffactorau cymdeithasol a sefyllfaol. Mae’r cwrs yn archwilio hanes a dulliau ieithyddiaeth gymdeithasol ac yn archwilio rhai o’r prif faterion a dadleuon yn y maes, gan gynnwys sut y mae iaith yn amrywio yn ôl ffactorau fel rhywedd, ethnigrwydd, dosbarth cymdeithasol ac addysg, a sut mae ffactorau fel pŵer, anghydraddoldeb, a gwahaniaethau diwylliannol yn llywio’r rhyngweithio rhwng pobl ac yn arwain at effeithiau cymdeithasol yn sgil gwahanol fathau o ryngweithio. Byddwn yn ystyried yn feirniadol y syniad o amrywio, yn archwilio dynameg iaith mewn sefyllfaoedd macro-gymdeithasol a chyd-destunau micro-ryngweithiol, ac yn archwilio sut y caiff y berthynas gyd-gyfansoddol rhwng iaith a chymdeithas ei hwyluso drwy syniadaeth iaith a seilwaith hunaniaeth.

EN-260: Astudio Tafodiaith (TB1)

Mae’r modiwl hwn yn adrodd stori astudiaethau tafodiaith ar hyd y canrifoedd gan bwysleisio’r astudiaeth o amrywiaethau’r iaith Saesneg. Mae’n edrych ar y diddordeb cynnar mewn Saesneg ‘plwyfol’, trwy ddatblygu tafodieitheg systematig yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, cychwyn y dull ieithyddiaeth gymdeithasol yn yr ugeinfed ganrif, ac ymlaen i’r amrywiaeth bresennol o ddulliau ac ymchwil. Wrth wneud hyn rydym ni hefyd yn edrych ar hanes geiriaduron tafodiaith, atlasau ieithyddol, ac arolygon tafodiaith genedlaethol; ar agweddau diwylliannol tuag at Saesneg ansafonol; ac ar yr amrywiaeth o sylfeini damcaniaethol i astudiaeth tafodiaith: ieithegol, adeileddol, a chynhyrchiol.

ALE250: Dysgu Mamiaith (TB1)

Yn y modiwl hwn byddwch yn datblygu gwell dealltwriaeth o brosesau, amodau a chamau dysgu mamiaith yn llwyddiannus, yn ystyried amrywiadau ac anhwylderau dysgu iaith ymhlith plant, ac yn archwilio materion methodolegol ac egwyddorion ymchwilio i ddysgu mamiaith. Mae’r modiwl hwn hefyd yn darparu model cymharu i gael gwell dealltwriaeth o ddysgu ail iaith (gellir parhau â’r astudiaeth hon yn ALE306), gan gynnwys dwyieithrwydd ymhlith plant.

ALE204: Arfer Addysgu (CELTA) – trwy wneud cais/cyfweliad yn unig (TB1)

Mae’r modiwl hwn wedi’i lunio ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno hyfforddi i fod yn Athrawon Iaith Saesneg trwy astudio CELTACaergrawnt (Tystysgrif Addysgu Iaith Saesneg i Oedolion).

Er mwyn astudio’r modiwl hwn, mae’n rhaid i fyfyrwyr gael eu derbyn yn gyntaf ar gwrs CELTA Caergrawnt. Bydd y modiwl hwn yn cynnwys deunydd cwrs CELTA Caergrawnt yn ogystal â’r arholiad gadael terfynol. Dylai myfyrwyr lenwi’r ffurflen gais CELTA a’r dasg mynediad sydd ar gael yma. Bydd y cwrs hwn yn para 10 wythnos rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr ac fe’i hailadroddir ym mis Ionawr o dan y rhif ALE225. Ni chaiff myfyrwyr astudio’r modiwl hwn ac ALE225 neu ALE200.

ALE225: Arfer Addysgu (CELTA) – trwy wneud cais/cyfweliad yn unig (TB2)

Mae’r modiwl hwn yn ail-gyflwyniad o ALE204 ond caiff ei gyflwyno o fis Ionawr i fis Mawrth. Gweler y disgrifiad ar gyfer ALE204. Ni chaiff myfyrwyr astudio’r modiwl hwn ac ALE204 neu ALE200.

ALE218: Dadansoddi Sgyrsiau (TB1)

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i ddulliau allweddol a dulliau ymchwilio ym maes bras dadansoddi sgyrsiau, gan gynnwys ethnograffeg cyfathrebu, theori gweithredoedd llafar, pragmateg, dadansoddi cywair, dadansoddi genre, a dadansoddi ieithyddiaeth gymdeithasol ryngweithiol/sgyrsiau. Byddwn yn trafod y dulliau hyn, eu cryfderau a’u cyfyngiadau, ac yn archwilio’n feirniadol ddefnydd y dulliau hyn mewn astudiaethau ymchwil empirig. Mae’r cwrs yn cynnwys dadansoddiadau data ymarferol, a bydd myfyrwyr yn gyfrifol am gynnal dadansoddiadau sgyrsiau gwreiddiol wedi’u seilio ar ddata gwreiddiol.

ALE224: Astudiaethau Geirfa (TB2)

Bydd y modiwl hwn yn ymdrin â chwestiynau ynglŷn â beth yw geiriau, sut y maen nhw’n cael eu defnyddio a sut y maen nhw’n newid, sut y maen nhw’n cael eu storio yn y meddwl, a faint o eiriau sydd eu hangen ar bobl a faint y maen nhw’n ei wybod. Bwriad y cwrs yw bod yn ymarferol, fodd bynnag, a bydd yn hyfforddi myfyrwyr mewn dau beth y mae’r wybodaeth hon am eiriau yn wybodaeth gefndirol hanfodol.

Yn gyntaf, bydd myfyrwyr yn cael cyflwyniad i ddefnyddio technoleg sy’n caniatáu ar gyfer dadansoddi testun yn ystadegol. Mae sawl defnydd i’r dadansoddiad hwn, gan gynnwys dadansoddi arddull, fel cymorth i gyfieithu, i fesur anhawster a pha mor dechnegol yw testun, ac fel modd o ragfynegi dysg a dilyniannu cynnwys meysydd llafur addysgu. Yn ail, bydd myfyrwyr yn cael cyflwyniad i brofion sy’n caniatáu ar gyfer gwneud amcangyfrifon o faint geirfa. Cyflwynir rhai o’r rhain, er nad pob un, drwy gyfrifiadur.

ALE211: Seicoieithyddiaeth (TB2)

Mae’r modiwl hwn yn archwilio sut y cynrychiolir iaith yn yr ymennydd ac yn ystyried sut y dysgir ac y prosesir iaith. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddadansoddi data real am blant yn dysgu eu mamiaith neu gleifion strôc ag affasia.

ALE200: Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor (TB1)

Beth yw rhai o’r ffactorau sy’n gysylltiedig ag addysgu Saesneg fel Iaith Dramor heddiw? Bydd myfyrwyr yn ymgysylltu â’r egwyddorion a’r dulliau allweddol o addysgu Saesneg fel Iaith Dramor. Bydd hyn yn datblygu eu gwybodaeth am yr amrywiaeth o ddulliau addysgeg sy’n berthnasol i Saesneg fel Iaith Dramor ar lawr yr ystafell ddosbarth. Bydd myfyrwyr hefyd yn ymgysylltu’n feirniadol â’r iaith Saesneg o ran gramadeg, geirfa a ffonoleg drwy gyfeirio at ganfyddiad dysgwyr o’r nodweddion hyn. Noder: ni cheir astudio’r modiwl hwn ar y cyd ag ALE204 na ALE225.

Modiwlau gorfodol ar gyfer myfyrwyr TESOL

Mae’n rhaid i fyfyrwyr TESOL astudio un (neu fwy) o’r 4 modiwl canlynol.
ALE200: Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor (methu â’i gyfuno ag ALE204 na ALE225)
ALE203: Plant yn Ddysgwyr Iaith
ALE204: Arfer Addysgu (CELTA) – dim ond trwy wneud cais/cyfweliad, mis Hydref-Rhagfyr (methu â’i gyfuno ag ALE200 nac ALE225)
ALE225: Arfer Addysgu (CELTA) – dim ond trwy wneud cais/cyfweliad, mis Ionawr-Mawrth (methu â’i gyfuno ag ALE200 nac ALE204)

 

css.php