Blwyddyn Tri

Nid oes unrhyw fodiwlau gorfodol ar gyfer myfyrwyr cynllun gradd Iaith Saesneg.

Dylai myfyrwyr gradd anrhydedd sengl Iaith Saesneg neu Iaith Saesneg a TESOL astudio lleiafswm o 100 credyd  (5 modiwl) o’r rhestr isod. Dylai myfyrwyr cydanrhydedd astudio 60 credyd (3 modiwl) o’r rhestr isod. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr TESOL astudio ALE308: Materion o ran Addysgu Iaith Saesneg heddiw.

ALE306: Dysgu Ail Iaith (TB2)

Mae’r modiwl hwn yn archwilio dysgu ail iaith o safbwynt seicoieithyddol. Bydd rhai o ddamcaniaethau allweddol dysgu ail iaith yn cael eu cyflwyno i fyfyrwyr ac edrychir  ar  rai o’r ffactorau sy’n dylanwadu ar ddysgu ail iaith, e.e. rôl yr iaith gyntaf, oedran, gallu i gofio’n ymarferol, cymhelliant, medrusrwydd ac ati. Mae’r modiwl hwn yn datblygu’r ymchwiliadau rhagarweiniol i ddysgu iaith yn ALE211 (Seicoieithyddiaeth) ac ALE305 (Dysgu Mamiaith) er nad yw’r rhain yn rhagofynion.

ALE308: Materion o ran Addysgu Iaith Saesneg heddiw (TB2)

Mae ALE308 yn rhoi cipolwg ar y proffesiwn Addysgu Iaith Saesneg fel y mae ar hyn o bryd sy’n dangos sut y caiff damcaniaethau dysgu ac addysgu academaidd eu cymhwyso ar lawr yr ystafell ddosbarth. Mae’r modiwl yn addas i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn gweithio yn y diwydiant yn ogystal â’r rhai sydd â diddordeb mewn sut y caiff Saesneg ei haddysgu fel iaith dramor. Mae cynnwys y cwrs yn adlewyrchu materion cyfoes a drafodir mewn cynadleddau IATEFL diweddar ac yn trafod methodoleg, llunio deunyddiau, geirfa addysgu, Saesneg fel Iaith Gyffredin, English Next ac asesu. Caiff myfyrwyr eu tywys trwy benodau dethol yn y llyfrau testun diweddaraf, erthyglau siwrnalau, cyfryngau digidol a’r amgylchedd blog, felly erbyn diwedd y modiwl byddant yn gallu dechrau cymryd rhan yn y drafodaeth bynciol, broffesiynol yn y cynadleddau diweddaraf ac adnabod amryw themâu sy’n cyd-fynd â chynnwys y modiwl.

ALE317: Prosiect Ymchwil (TB1)

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i’r amrywiaeth o ddulliau a ddefnyddir mewn ymchwil yn gyffredinol ac mewn ieithyddiaeth gymhwysol/dysgu iaith yn benodol. Mae’r modiwl hwn yn addysgu amrywiaeth o sgiliau sydd eu hangen i wneud ymchwil mewn ieithyddiaeth gymhwysol/dysgu mamiaith ac ail iaith.

ALE318: Gwneud Prosiect Ymchwil (TB2)

Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn gwneud prosiect ymchwil empirig mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol dan oruchwyliaeth. Bydd hyn yn cynnwys casglu a dadansoddi data, yn ogystal ag ysgrifennu adroddiad ar eu prosiect mewn traethawd hir 8000 o eiriau. Mae’n rhaid gwneud y modiwl hwn ar y cyd ag ALE317.

ALE316: Iaith yn y Cyfryngau (TB1)

Mae’r modiwl hwn yn datblygu’r gwaith yr ydych wedi’i wneud ar ddadansoddi sgyrsiau ym mlynyddoedd 1 a 2, ac yn ei gymhwyso i amrywiaeth o destunau’r cyfryngau, gan gynnwys cyfweliadau teledu, rhaglenni dogfen, dadleuon gwleidyddol, safleoedd rhwydweithiau cymdeithasol, a gwefannau newyddion cyfranogol. Byddwch yn defnyddio nifer o’r prif fframweithiau damcaniaethol mewn Dadansoddi Sgyrsiau i wneud hynny. Er enghraifft, byddwch yn defnyddio’r dulliau micro-ddadansoddi sydd ynghlwm wrth Ddadansoddi Sgyrsiau i archwilio sut y caiff cyfweliadau gwleidyddol ar y teledu a rhaglenni radio sy’n cynnwys sgyrsiau ar y ffôn â phobl eu strwythuro fel arfer: Sut y cânt eu dechrau a’u gorffen?; Sut y caiff cwestiynau ‘niwtral’ eu gofyn?; a Sut y caiff atebion eu hosgoi? Yn yr un modd, trwy ddefnyddio damcaniaethau anghwrteisi, byddwch yn archwilio gwrthdaro geiriol ac agweddau ymosodol mewn dadl wleidyddol ar-lein. Byddwch hefyd yn dysgu am elfennau tebyg rhwng defnyddio naratif mewn gwahanol genres mor amrywiol â rhaglenni dogfen, newyddion a sioeau trafod.

Bydd y cwrs yn gwella’ch sgiliau casglu data a dadansoddi sgyrsiau. Bydd hefyd yn eich dysgu i asesu’n feirniadol effaith sgyrsiau yn y cyfryngau ar gymdeithas gyfoes (ac i’r gwrthwyneb) a gwerthuso arferion sgyrsiol pan fo hunaniaeth wedi’i chadarnhau a/neu ei herio yn y cyfryngau.

EN-376: Cyn hanes, hanes ac iaith (TB1)

Mae tair rhan i’r modiwl hwn.

  1. Tarddiad iaith – yn canolbwyntio’n arbennig ar syniadau Noam Chomsky, Steven Pinker a Terrence Deacon. Mae’r rhan hon yn rhoi golwg manwl o ddamcaniaethau cymeriad sylfaenol iaith.
  2. Chwilio am Indo-Ewropeg – yn canolbwyntio ar ddamcaniaethau sy’n cystadlu (er enghraifft Colin Renfrew, JP Mallory, Marija Gimbutas) ar darddiad a lledaeniad ieithoedd Indo-Ewropeaidd. Mae’r rhan hon yn rhoi dealltwriaeth fanwl o’r ymchwil i’r “teulu” iaith sy’n arwain at Saesneg.
  3. Y cwestiwn ynglŷn â’r Hen Saesneg i Saesneg Canol – pa dystiolaeth arweiniodd haneswyr at nodi ffin rhwng yr hyn a elwir yn “Hen Saesneg” a “Saesneg Canol”. Mae’r rhan hon yn ymwneud â’r prosesau hanesyddol a newidiodd gramadeg, geirfa a sillafu Saesneg yn anferthol yn y Canol Oesoedd.

ALE319: Dysgu Iaith â Chymorth Cyfrifiadur (TB2)

Mae’r modiwl hwn yn rhoi trosolwg manwl i’r myfyrwyr o’r tollau a’r gweithgareddau a ddefnyddiwyd ym maes dysgu iaith â chymorth cyfrifiadur, sy’n prysur ehangu. Yn y rhan ymarferol, caiff amryw o weithgareddau dysgu iaith â chymorth cyfrifiadur eu harchwilio a’u gwerthuso o safbwynt eu defnyddioldeb ar lawr y dosbarth ac ar gyfer astudiaethau annibynnol.

css.php